Menü Bezárás

Általános Szerződési Feltételek

LORD Market webáruház

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (http://lordmarket.hu) történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalon: https://lordmarket.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltató jelen weboldala kizárólag viszonteladói partnerei számára tartja fent, a lentebb megismerhető feltételekkel. Amennyiben magánszemélyként/fogyasztóként szeretne vásárolni kérjük keresse fel a https://lordmarket.hu weboldalt. Amennyiben a Felhasználó nem Magyarországon bejegyzet gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég, akkor a Szolgáltató jelen weboldalon leadott rendeléseket nem fogadja be és megtagadja a Felhasználó kiszolgálását.

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.

Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1.    SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve: LORD Hungary Kft..
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 222-226.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: nagyker@lordeurope.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 01-09-671204
A szolgáltató adószáma: 12369757-2-43
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: +36 70 385 6912
Számlavezető Bank: CIB Bank Zrt.
Bankszámla száma: 10702019-12369757-51200002
Kamarai tagság: BU12369757
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe:
Üzemeltető: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
Adószám: 23493474-2-41
Telefonszám: +36 1 700 40 30
E-mail: info@ezit.hu

2.    ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

 1. Szolgáltató jelen webáruházában, mint nagykereskedő, kizárólag magyarországi székhelyű és érvényes magyar adószámmal rendelkező viszonteladó partnereket szolgál ki, ennek értelmében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény 2.§ v) pontja szerinti, fogyasztónak nem minősülő felhasználók lehetnek.
 2. Jelen kereskedelmi feltételek mindazon ajánlatokra, megrendelésekre, illetve ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a Szolgáltató a Felhasználó részére áru értékesítést végez, szolgáltatást nyújt és a felek között létrejött egyéb szerződésben ettől eltérő feltételekben nem állapodtak meg.
 3. Webáruház használatával a Vevő és a Szolgáltató között az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdése alapján online szerződés jön létre. Vevő lehet bejegyzett gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég. Vevő ellen nem kezdődött bíróság vagy más hatóság előtt olyan eljárás, amely korlátozná gazdasági tevékenységét. Vevő a Szolgáltatótól megvásárolt termékeket továbbértékesítési céllal szerzi be.
 4. Szolgáltató a fentiek értelmében tehát jogosult a Felhasználó adatait ellenőrizni és amennyiben azok nem felelnek meg a fenti követelményeknek a szerződéstől elállni és a vásárlást megtagadni.
 5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 6. A jelen ÁSZF 2021. június 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a ÁSZF-et (a módosításra okot adó körülmények: jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításnak nincs visszaható hatálya.
 7. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 8. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

3.    REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

 1. A Felhasználó/vállalkozás a regisztráció/vásárlás során köteles a saját, vagy az általa képviselt vállalkozás, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más vállalkozáshoz köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más vállalkozó adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.
 3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).
 4. A webáruházban lehetősége van regisztrálni, vagy regisztráció nélkül vásárolni. A regisztrációval gyorsabban tud a Felhasználó következő alkalmakor a webáruházban vásárolni, naprakész lehet a rendelései állapotát illetően és figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit. Amennyiben regisztrál, akkor a regisztrációhoz szükséges adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban. Amennyiben a Felhasználó már regisztrált Felhasználója a webáruháznak, abban az esetben a bejelentkezéshez szükséges adatok megadásával tud továbblépni a „Bejelentkezés” gomb megnyomása után. Ha a regisztráció nélküli vásárlás mellett dönt, akkor a számlázási és szállítási adatok megadása után tud továbblépni a rendelési folyamatban.

4.    MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

 1. A Lordmarket webáruház kozmetikai, háztartási termékeket forgalmaz. A Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékeknél megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációk. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 2. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon és e-mailen keresztül) rendelhetők meg.
 3. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt áfát), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. A termékek bruttó ára mellett a Szolgáltató azok nettó árát is feltűnteti. Indokolt esetben külön csomagolási költség kerülhet felszámításra, amely költség a “Beérkezett megrendelés” dokumentumon kerül feltüntetésre egyeztetést követően.
 4. A termékek minimum rendelési értéke meg kell, hogy haladja a bruttó 30 000.- azaz harmincezer Ft-ot. Ezen érték alatti megrendelések nem kerülnek véglegesítésre, rögzítésre, befogadásra.
 5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.
 6. Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a webáruházban a termék hibás áron szerepel. Hibásnak feltüntetett árnak minősül a 0 Ft-os, vagy 1 Ft-os termék ára, továbbá kedvezmények esetén a kedvezménynek nem megfelelően feltüntetett ár. Pl. 5 000Ft-os termék estén 10%-os kedvezmény mellett feltüntetett 1000 Ft-os vételár. Hibás áron történő rendelés estén is automatikus visszaigazoló e-mailt küldhet a rendszerünk („Beérkezett megrendelés” visszaigazoló dokumentum, amely azonban nem tekinthető az ajánlat (rendelés) elfogadásának. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót a termék helyes áráról.. A Felhasználó ezt követően eldöntheti, hogy kéri-e a terméket a valós áron, vagy lehetőség van hogy bármely jogkövetkezmény nélkül elálljon a szerződéstől. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

5.    RENDELÉS MENETE

 1. A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
 2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termékekből egyet a termékek lista oldalán a kosárba tud helyezni a „KOSÁRBA TESZEM” gomb megnyomásával, vagy a termék képére, illetve megnevezésére kattintva a megrendelni kívánt darabszámot beállítva is kosárba tudja helyezni azt/azokat szintén a „KOSÁRBA TESZEM” gomb megnyomásával.
 3. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
 4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát a „KOSÁR” oldalon. A sor elején található „x” ikonra kattintva törölheti a kosárból az adott terméket. Mennyiségek helyes megadását a „KOSÁR” oldalon is meg tudja tenni a vásárló, akár a „-” és „+” jelek segítségével (ebben az esetben a frissítés automatikusan végbemegy), vagy a mennyiségek manuális átírásával, majd a véglegesítéséhez a „kosár frissítése” ikonra kattintva tudja azt megtenni a Felhasználó.
 5. A Felhasználó a rendelése áttekintése után folytathatja a válogatást az oldalon található „VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA”, vagy „VISSZA A WEBÁRUHÁZBA” gombok segítségével, vagy véglegesítheti megrendelését.
 6. A Felhasználó még a „KOSÁR” oldalon, amennyiben korábban regisztrált és esetlegesen be van jelentkezve, megadhatja, hogy milyen szállítási móddal szeretné megrendelni a termékeket azonban ennek véglegesítését majd a „PÉNZTÁR” oldalon fogja tudni véglegesíteni, mert az összes szállítási mód felajánlásához szükséges, hogy a Felhasználó ellenőrizze az adatait, amelyet majd a „PÉNZTÁR” oldalon tud megtenni. Amennyiben a Felhasználó korábban nem regisztrált, úgy a szállítási és fizetési módok majd a „PÉNZTÁR” oldalon, a címadatok megadását követően tudja kiválasztani.
 7. Amennyiben a Felhasználó a megrendelni kívánt termékeket és azok darabszámát leellenőrizte, folytathatja rendelésének véglegesítését a „PÉNZTÁR” oldalon, a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gomb megnyomásával.
 8. A Felhasználó a „PÉNZTÁR” oldalon, megadja az adatait (kötelező elemek csillaggal jelölve), ezek után pedig szállítási és fizetési módot tud választani.
  • Kötelezően megadandó adatok: vállalkozás neve, vállalkozás adószáma, e-mail cím, számlázási cím, kapcsolattartó vezetéknéve, kapcsolattartó keresztneve és telefonszám.
  • Egyúttal kötelező eldöntenie, hogy kér e a Szolgáltatótól marketing és tájékoztató jellegű hírlevelet (nem tartoznak ide a rendeléssel kapcsolatos visszaigazoló és tájékoztató e-mailek.).
  • A Felhasználó ugyan itt, de nem kötelezően megadhatja a szállítási címet, amelyre elsősorban akkor van szükség, ha az eltér a számlázási címtől. Az eltérő szállítási cím megadásához ki kell jelölnie a „SZÁLLÍTÁS MÁSIK CÍMRE?” sor előtti jelölő négyzetet.
  • Amennyiben a vásárló szeretne regisztrálni, hogy a jövőben fiókjába belépve lássa korábbi rendeléseit és annak adatai, azt ezen a felületen is megtudja tenni, azonban regisztráció nélkül is folytathatja a vásárlást és leadhatja megrendelését.
  • Amennyiben a Felhasználónak kérdése, bármilyen észrevétele van a rendelésével kapcsolatban, azt már itt is tudja jelezni a Szolgáltató felé a „Rendelés jegyzetek” mező kitöltéséve, amennyiben ezt elmulasztaná a visszaigazoló e-mailre válaszlevélben, vagy a fenti elérhetőségek egyikén is jelezheti azt a Szolgáltató számára.
 9. Szállítási és fizetési módok:

Szállítási módok és azok költségeit és az azokra vonatkozó díjakat és kedvezményeket a https://lordmarket.hu/vasarlas-szallitas/ oldalon találja, azonban elsősorban a következő feltételek az irányadóak

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a webáruházban leadott rendelések minimális értéke: BRUTTÓ 30 000 Ft, valamint, hogy jelenleg kizárólag Magyarország területére vállalunk kiszállítást.

Szállítási módok (KIZÁRÓLAG MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE):

 • HÁZHOZSZÁLLÍTÁS GLS FUTÁRSZOLGÁLATTAL:

díja a csomag súlyától függ a következő módokon alakul:

Szállítási díjak Magyarországon belül
tömegszállítási díj
0-22 kg2 200 Ft
22,01-27 kg2 800 Ft
27,01-36 kg3 900 Ft
36,01-44 kg4 400 Ft
44,01-54 kg5 600 Ft
54,01-81 kg7 400 Ft
81,01-100 kg8 800 Ft
100,01-115 kg11 000 Ft
115,01-144 kg14 700 Ft
144,01- kgegyedi ajánlatért keresse munkatársainkat

Amennyiben ezt a szállítási módot választja, a GLS futárszolgálat házhoz viszi Önnek a csomagját. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, a megrendelés leadását követően 2-3 munkanapon belül, jellemzően 8-15 óra közötti időszakban. Ezért amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címét megadni. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, az ott megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomagról. Amennyiben az első kézbesítéskor a futár nem tudja átadni a csomagot, legközelebb a 3. munkanapon fogja újból megkisérelni a kézbesítést.

Ha Ön előbb szeretné megkapni a csomagot, azt a futárnál vagy a GLS központi telefonszámán tudja jelezni. Amennyiben másodszorra is sikertelen a kiszállítás, a futárszolgálat az árut visszahozza a telephelyre és a megrendelés törlésre kerül.

Az online csomagkeresés funkció segítségével a nap bármely szakában elérhető a csomagtörténet, amelye a következő linken található:

https://lordmarket.hu/gls-csomagkereso/

A csomagszámot a futárszolgálat küldi meg a Felhasználónak e-mailben és sms-ben. Amennyiben azonban ezt nem kapja meg a Felhasználó tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól a fenti elérhetőségek egyikén.

 • GLS CSOMAGPONTRA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS

díja a csomag súlyától függ a következő módokon alakul:

Szállítási díjak Magyarországon belül
tömegszállítási díj
0-18 kg1190 Ft
18,01-36 kg2 380Ft
36,01-54 kg3 570 Ft
54,01-72 kg4 760 Ft
72,01-90 kg5 950 Ft
90,01-108 kg7 140Ft
108,01-126 kg8 330Ft
126,01-144 kg9 520 Ft
144,01- kgegyedi ajánlatért keresse munkatársainkat

Amennyiben rendelése értéke eléri a legalább bruttó 1.000 Ft-ot és ezt a szállítási módot választja, a GLS az Ön által kiválasztott CsomagPontra fogja szállítani csomagját. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik, a megrendelés leadását követően 2-3 munkanapon belül. A csomag átvételéről a GLS futárszolgálat küld tájékoztatást a vásárló részére. A CsomagPonton történő átvétel idejéről szintén a futárszolgálatnál lehet érdeklődni:

GLS CsomagPont kereső

Az online csomagkeresés funkció segítségével a nap bármely szakában elérhető a csomagtörténet, amely a következő linken található:

https://lordmarket.hu/gls-csomagkereso/

A csomagszámot a futárszolgálat küldi meg a Felhasználónak e-mailben és sms-ben. Amennyiben azonban ezt nem kapja meg a Felhasználó tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól a fenti elérhetőségek egyikén.

Miután a GLS futárszolgálat értesítette a Felhasználót a csomag átvételére 5 munkanap áll rendelkezésre. A futárszolgálat a csomag elhelyezése után a 2. és a 4. munkanapon ismételt értesítést küld a csomag felvételének lehetőségéről.

GLS CsomagPontra történő rendelés esetén a vásárlás végösszegének kiegyenlítésére csak online bankkártyás (Barion) és banki előre utalással van lehetőség.

 • HÁZHOZSZÁLLÍTÁS TÚRAJÁRATAINKKAL KIEMELT TELEPÜLÉSEKRE

díja:

 • Bruttó 60 000 Ft végösszegig: Bruttó 1000 Ft
 • Burttó 60 000 Ft végösszeg felett: INGYENES

A Szolgáltató saját infrastruktúrával teljesíti azon megrendelések kiszállítását, melyeket a KIEMELT TELEPÜLÉSEK-re rendelnek, legalább 30 000 Ft értékben előre közzétett túraútvonalak szerinti fix napon.

A Szolgáltató minden hónap végén meghirdeti a következő havi túrajáratait, amely a következő oldalon található:

https://lordmarket.hu/turajarataink/

Az ezen listán található kiemelt településkere, meghatározott időpontban a Szolgáltató saját futárral kézbesíti a csomagokat. A Szolgáltató a Felhasználót a megrendelések visszaigazolásaiban tájékoztatja, hogy pontosan melyik napon szállítja a csomagot, valamint a kézbesítés napja előtt szintén e-mailben küld tájékoztatót. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az előre meghirdetett időpontoktól eltérjen, azonban ebben az esetben legkésőbb 24 órával korábban tájékoztatja a Felhasználót.

 • SZEMÉLYES ÁTVÉTEL RAKTÁRUNKBAN (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 222-226.)

Kizárólag az előre leadott rendelések átvételére van lehetőség hétköznapokon 8-16 óra között. Kérjük, minden esetben várja meg a visszaigazoló e-mailt. A személyes átvétellel leadott rendeléseket a Szolgáltató 5 munkanapig tartja, ezek után törli a megrendelést.

Fizetési módok:

 • Fizetés UTÁNVÉTTEL GLS házhozszállítás esetén:

Utánvét fizetés díja bruttó 100 000 Ft-ig: bruttó 350 Ft
Amennyiben a végösszeg meghaladja a bruttó 100 000 Ft-ot kizárólag banki átutalásra van lehetőség.

Amennyiben a megrendelt termék GLS futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét (amely maximális bruttó értéke 100 000 Ft) a futárnak teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 • Fizetés UTÁNVÉTTEL saját futárral KIEMELT TELEPÜLÉSEKRE:

Utánvét fizetés díja (végösszegi korlátozás nélkül): INGYENES

Amennyiben a megrendelt termék saját futárral a kiemelt települések egyikére kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

 • Fizetés online BANKKÁRTYÁVAL (azonnali bankkártyás fizetés):

Díja: INGYENES (szállítási módtól függetlenül)

Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013 Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.

A megrendelés végén az adatok kitöltését követően a rendszer a kártyás fizetési oldalra irányítja át Önt.

Barionnal való fizetési mód választása esetén a Felhasználó kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenlegével fizetni webáruházunkban. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég a Felhasználónak megadnia bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha azonban regisztrál, soha többé nem kell begépelnie a kártyaszámot egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég az e-mail címe és jelszava. Ez nem csak kényelmes, de a biztonságot is növeli! A Felhsználó fizetés során Mastercard vagy Maestro bankkártyát, Visa vagy Electron bankkártya és Amex bankkártya használhat. Amennyiben a Felhasználónak nincs bankkártyája a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással, vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak a Felhasználónak pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénzfogadás és küldés ingyenes.

 • Fizetés BANKI ELŐRE UTALÁSSAL

Díja: INGYENES (szállítási módtól függetlenül)

A Felhasználónak lehetősége van rendelése végösszegét, banki átutalással is rendezni. Amennyiben a Felhasználó ezt a fizetési módot választja, akkor a rendelés beérkezését követően a Szolgáltató ellenőrzi azt, majd elektronikus úton díjbekérőt küld a Felhasználónak. Felhasználó az ezen díjbekérő alapján, az egyúttal kiküldött e-mailben található utasításoknak megfelelően tudja elindítani az átutalást. A rendelés további feldolgozása és a csomag feladása akkor történik meg, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató számlaszámára, a díjbekérőre hivatkozva átutalja a visszaigazolt rendelés végösszegét átutalja.

 • Fizetés KÉSZPÉNZZEL (személyes átvétel esetén)

A Felhasználónak lehetősége van rendelése végösszegét készpénzben teljesíteni abban az esetben, ha a rendelését személyesen kívánja átvenni. Ebben az esetben a Felhasználó személyes átvételkor elsőként köteles rendelése végösszegét kiegyenlíteni, ezek után veheti át a rendelt termékeket.

 1. Az adatok megadását követően, a szállítási és fizetési mód kiválasztása után a Felhasználó a ”MEGRENDELÉS ELKÜLDÉS” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését. Ezelőtt kötelessége elolvasni jelen ÁSZF-et és Adatkezelési Tájékoztatót és ezt igazolni a Szolgáltatónak.
 2. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 3. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
 4. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről a „Megrendelés visszaigazolva” című e-mailben.
 6. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Amennyiben a vásárló a rendelést leadását követően, írásban jelzi, hogy módosítani szeretné rendelését, a visszaigazoló levélben és a további tájékoztató e-mailekben egy linken keresztül fogja a módosult megrendelés végösszegét és költségeit megtalálni. A módosítás után a Szolgáltató minden esetben írásban (elektronikus úton) tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján köteles a csomagot késedelem nélkül, lehetőleg a kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Amennyiben a Felhasználó nem vizsgálja át a csomagot, szerződésszegést követ el, és viseli az ezzel való következményeket (a termék állapotának bizonyításának nehézsége). A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
 8. A vásárlásról elektronikus számla készül a teljesítést követő 24 órán belül. Amennyiben megrendelés után a jelzet időpontig nem kapja meg az elektronikus számlát, kérjük jelezze azt a fent jelzett elérhetőségek egyikén.

6.    A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

 1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, a legtöbb esetben azt követő munkanapon kerül feldolgozásra, de legkésőbb a megrendelés leadásától számított első munkanaphoz képest 48 órával megtörténik. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.
 2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 1-5 munkanapon belül.
 3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az eladó a szállítmányozó cégnek át nem adja, de utána Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.
 4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő Fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.
 5. Ha az eladó vállalkozás és a vevő Fogyasztó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.
 6. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.
 7. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
  •  a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
  •  a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.
 8. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.
 9. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termékeket (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el. A Ptk. alapján (6:142. §) aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. Szándékos szerződésszegés esetén a Szolgáltató teljes kárát meg kell téríteni.

Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató – amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát – a termékek beszerzése, tárolása miatt keletkezett kárát és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi ügyvédei segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

7.    ELÁLLÁS JOGA

 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1)-nek szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ha a vállalkozás jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
 2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.
 3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
 4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
 5. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.
 6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
 7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót:
  • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak
  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 8. Szolgáltató az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.
 9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
 11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
 12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 13. A Fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
 14. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
 15. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.
 17. A Fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
 18. A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el
 20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.
 21. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti Fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.
 22. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

8.    Szavatosság

Hibás teljesítés

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerin.

 • Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

Felhasználó (ha Fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás és használt termék esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 • Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 • Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

 • Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 • Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 • Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 • Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 • Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

 • A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Szolgáltató nem tartozik szavatossággal az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

9.    A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

 1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.
 2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával)
 3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
 4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
 5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.
 7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

10.          VEGYES RENDELKEZÉSEK

 1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. 
 5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. 
 6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.
 7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.
 8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.
 9. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A Felhasználó a szerződési feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
 10. Nagyobb mennyiségű (viszonteladói) megrendelések esetén, jelen ÁSZF rendelkezésein kívül a szállítási keretszerződés megkötése, illetve az abban foglalt szállítási feltételek az irányadók.
 11. Cserecsomag: lehetőséget biztosítunk a hibátlan, bontatlan csomagolású termékek cseréjére. Ez túrajáraton és GLS futárszolgálattal is lehetséges a lent leírt feltételek szerint.
  • Cserecsomag menete és díjszabása túrajáratainkon: A megrendelés leadásakor kérjük a megjegyzésbe beírni a cserélendő termék nevét, darabszámát. Következő túrajáratunkon tudjuk a cserét lebonyolítani. Munkatársunk a visszaküldendő termék állapotát megvizsgálja. Amennyiben a termék bontott vagy sérült, a cserére nincs lehetőség. A megrendelt és a visszaküldött termékek árkülönbözete ebben az esetben is el kell érje a min. 30 000 Ft-ot. A szokásos szállítási díjon felül nem számítunk fel költséget.
  • Cserecsomag menete és díjszabása GLS futárszolgálattal: A megrendelés leadásakor kérjük a megjegyzésbe beírni a cserélendő termék nevét, darabszámát. A vásárlónak kell gondoskodnia a termék gondos becsomagolásáról, a termék épségben történő szállításához, cimkét a GLS futár viszi és ragasztja fel a csomagra. A termék beérkezését követően munkatársaink vizsgálják a termék épségét, ezután kerül visszautalásra a termék ára. Amennyiben a termék sérült, bontott, cégünknek jogában áll csökkent áron visszavenni a terméket. Cserecsomag szállítási díja: 400 Ft.
 12. Amennyiben a Felhasználó a korábbiakban megtagadta egy megrendelés átvételét a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a felhasználó vásárlásait korlátozza. Ebben az esetben ezen Felhasználónak csak előre utalással kiegyenlített vásárlásokat teljesít a Szolgáltató, a korábban megtagadott megrendelés szállítási költségének felszámításával.

11.          PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

 1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. 
 2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a Fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános Fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 1. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Amennyiben a vásárló Fogyasztói panaszát elutasítjuk úgy a Szolgáltatóval szemben jogosult Fogyasztói panasszal élni, melyet az Fogyasztó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthat be. A békéltető testület eljárása a Fogyasztó kérelmére indul. A Fogyasztó békéltető testülethez fordulás feltétele, hogy a Fogyasztó megkísérelje a vitát közvetlenül a vállalkozással rendezni. A közvetlen vitarendezés történhet személyesen a szolgáltató ügyfélszolgálatán, telefonon, e-mailben. További követelmény, hogy a testület eljárása iránti kérelem, melyet a testület elnökéhez kell benyújtani, tartalmazza az alábbiakat: a Fogyasztó neve, lakóhelye, tartózkodási helye;

annak a vállalkozásnak neve és székhelye, vagy telephelye mellyel a Fogyasztó vitában áll; ha a Fogyasztó annál a testületnél kívánja kérelmét benyújtani, amelyiknek az illetékessége a szerződés teljesítésének helyéhez igazodik, akkor a Fogyasztónak meg kell jelölnie a szerződés teljesítésének helyét;

a Fogyasztó álláspontját a fennálló vitáról, valamint azokat a tényeket, bizonyítékokat amik alátámasztják saját álláspontját;

a Fogyasztó azon nyilatkozatát, ami igazolja azt, hogy a vitát megkísérelte rendezni közvetlenül a vállalkozással;

a Fogyasztónak nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy nem kezdeményezett eljárást a vitás ügyében másik békéltető testületnél, nem kezdeményezett közvetítői eljárást, illetve polgári peres eljárást;

tartalmaznia kell azt, hogy mit kér, milyen döntés meghozatalát várja a testülettől. végül a kérelmen szerepelnie kell a Fogyasztó aláírásának

Mindezek mellett a kérelemhez csatolni kell minden olyan iratot, melyre a Fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, továbbá azon iratokat is, melyek bizonyítják, hogy a Fogyasztó megkísérelte a vita rendezését a vállalkozással, de az eredménytelen maradt.

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vállalkozásunkat együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban.

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bércesi Ferenc
Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu
E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
Honlap cím: www.bmkik.hu
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)
Elnök: Dr. Tulipán Péter
Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika
Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-217
Elnök: Dr. Bagoly Beáta
Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.
Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gondos István
Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet
Telefonszáma: (20) 373-2570
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet
E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Bures Gabriella
Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
Honlap cím: www.nkik.hu
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Székhelye: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)- 269-0703
Elnök: Dr. Koncz Pál
Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046 
Elnök: Dr. Csapláros Imre
Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Mónus Gréta
Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2
E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
Honlap cím: www.vasibekelteto.hu
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Herjavecz Klára
Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
Holap cím: www.bekelteteszala.hu
E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 2. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.
 3. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr
 4. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 5. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
  • az eljáró bíróságot;
  • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
  • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
  • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
  • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

12.          SZERZŐI JOGOK

 1. Miután a http://lordmarket.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a http://lordmarket.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót ugyanakkor bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.
 2. A http://lordmarket.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
 4. Tilos a http://lordmarket.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a http://lordmarket.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
 5. A http://lordmarket.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
 6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60 000 Ft, illetve szavanként bruttó 20 000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

13.          ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető itt.


Budapest, 2021. június 1.

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, telefonszám: LORD Hungary Kft., 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 222-226. nagyker@lordeurope.com, +36 70 416 4724)

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől:

Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó(k) neve:

Fogyasztó(k) címe:

A Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén):

Dátum: